Regulamin – Konkurs „Zostań Steak Mistrzem”

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. „Organizator”– organizatorem Konkursu jest Mardi Sp. z o.o. Zakłady Mięsne „Warmia” z siedzibą w Biskupcu, 11-300, ul. Olsztyńska 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006778, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7420001145.

 

2.„Konkurs” – akcja pod hasłem „Zostań Stek Mistrzem”!” prowadzona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

3.„Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

 

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego na profilu Facebook-owym Steakowni sklepów/ restauracji należących do Mardi Sp. z o.o.:

 

Steakownia Giżycko – www.facebook.com/SteakowniaGiżycko-305574723228173/

Steakownia Olsztyn – www.facebook.com/steakowniaOlsztyn/

Steakownia Biskupiec – www.facebook.com/steakownia/

 

w dniach 20.11-11.12.2020r.  do końca dnia.

 

 • 2WARUNKII ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 

 1. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem jednego z profili:

 

Steakownia Giżycko – www.facebook.com/SteakowniaGiżycko-305574723228173/

Steakownia Olsztyn – www.facebook.com/steakowniaOlsztyn/

Steakownia Biskupiec – www.facebook.com/steakownia/

 

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu marki ZM „Warmia” – Steakownia tym samym zyskała status Fana (należy polubić profil marki oraz post z konkursem);

 

 1. b) nie jest pracownikiem Mardi Sp. z o. o. Zakłady Mięsne „Warmia”,

 

 1. c) nie jest członkiem rodziny pracownika Mardi Sp. z o.o. Zakłady Mięsne „Warmia”

 

 1. d) nie jest członkiem składu organów statutowych Organizatora, pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 

 1. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z§ 2 pkt 1.

 

 1. b) przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

 1. c) uczestnik zgłaszając swój akces do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu.

 

d). wykona zadanie konkursowe:

– zakupi mięso na steki w naszej Steakowni

– zachowa  paragon, potwierdzający zakup produktu

– przygotuje steki w domowym zaciszu i zrobi z nimi kreatywną fotkę (na zdjęciu musi być umieszczona również torba z logiem Steakowni,  w której został zakupiony towar)

– opublikuje zdjęcia w komentarzu pod postem z zadaniem konkursowym

– polubi post konkursowy

– udostępni post konkursowy

– oznaczy dwie osoby, które zaprosiłbyś na stekową ucztę

 

 

 1. Uczestnik zgłaszając swój akces do Konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia konkursowego.

 

 • 3NAGRODY

 

1.Nagrodami w Konkursie jest :   3 vouchery o wartości 200 zł  do realizacji w Steakowni.

Na każdej Steakowni zostanie przyznany jeden taki voucher.

 

2  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

 1. Powołana komisja konkursowa, składająca się z trzech osób ( pracowników Mardi Sp. z o.o.) wybierze ze wszystkich zgłoszeń trzy najbardziej kreatywne zdjęcia, po jednym na każdej Steakowni.

 

4.Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu  7 dni roboczych od zakończenia Konkursu, w wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

5.Decyzja komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.

 

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Uczestnik zobowiązany jest wskazać imię, nazwisko, adres, na który ma zostać wysłana nagroda. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych Uczestnika, niezbędnych do udziału w Konkursie, w tym w szczególności dostarczenia Nagrody. W przypadku niepowiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody. Warunkiem koniecznym otrzymania.

 

 1. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Mardi Sp. z o.o. Zakłady Mięsne „Warmia” .

 

 1. Na podstawie art.30ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z2012 r., poz.361z późn. Zm.) wydanie nagród, o których mowa w §3, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród zwycięzcy obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranej. W tym celu do wartości nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę należnego podatku z tytułu wygranej w konkursie.

 

 1. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

 • 4DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1.Organizator jest Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu, których dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej UODO). Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

 

2.Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

3.Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów

 

4.Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora, a w przypadku zwycięzców nagród, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.

 

 • 5PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

 

 1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

 

 1. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
 2. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 3. wielokrotne publiczne wystawienie,
 4. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora
 7. bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

 

 • 6POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Odpowiedzialność Organizatora  za techniczne aspekty funkcjonowania sieci, za pomocą której Uczestnik nadsyła swoje zgłoszenie konkursowe, jest wyłączona.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3.Spory mogące powstać na tle stosowania zapisów niniejszego Regulaminu rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4.Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

5.Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 1. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Zakładów Mięsnych Warmia: www.steakownia.pl